Mienie przesiedleńcze

Mienie przesiedleńcze (mienie osobiste) to rzeczy przeznaczone na własny użytek osób zainteresowanych lub do zaspokojenia potrzeb ich gospodarstw domowych. Do mienia osobistego zalicza się m.in.:

  1. majątek ruchomy gospodarstwa domowego (rzeczy osobiste, umeblowanie i wyposażenie przeznaczone na własny użytek danych osób lub do zaspokojenia potrzeb ich gospodarstw domowych),
  2. rowery i motocykle, prywatne pojazdy mechaniczne i przyczepy do nich, przyczepy campingowe, łodzie wycieczkowe i prywatne samoloty, dobytek gospodarstwa domowego właściwy dla zwykłych potrzeb rodziny, zwierzęta domowe i zwierzęta wierzchowe, przenośne instrumenty i sprzęt potrzebny do wykonywania rzemiosła lub zawodu.

Zasady przewozu mienia przesiedleńczego są uzależnione od państwa, z którego następuje przeprowadzka.

Rzeczy przywożone do Polski z terytorium Unii Europejskiej, w tym również w ramach mienia przesiedleńczego, nie podlegają obowiązkowi zapłaty cła. Natomiast w wypadku osób przenoszących swoje miejsce zamieszkania z państwa trzeciego (nie należącego do UE) na obszar celny Unii Europejskiej, mienie przesiedleńcze, nazywane w tym wypadku mieniem osobistym, podlega zwolnieniu z cła. Aby skorzystać ze zwolnienia z cła należy złożyć w urzędzie celnym w Polsce zgłoszenie celne o dopuszczenie towarów do obrotu ze zwolnieniem z cła.

 

Zwolnienie z cła jest ograniczone do mienia osobistego, które: 

  1. pozostawało w posiadaniu i było używane przez osobę zainteresowaną w jej poprzednim miejscu zamieszkania przez co najmniej 6 miesięcy przed datą, po której osoba zainteresowana przestała zamieszkiwać w państwie trzecim, które opuściła,
  2. jest przeznaczone do użytku w takim samym celu w nowym miejscu zamieszkania.

 

Zwolnienia z cła nie stosuje się do napojów alkoholowych, tytoniu i wyrobów tytoniowych, środków transportu przeznaczonych do działalności gospodarczej oraz towarów wykorzystywanych w działalności zarobkowej lub zawodowej, innych niż przenośny sprzęt potrzebny do wykonywania zajęcia lub zawodu.

 

Decyzję w sprawie ewentualnego zwolnienia towarów z cła każdorazowo podejmuje organ celny, któremu towar zostaje przedstawiony wraz z odpowiednimi dokumentami. Rzeczy, wchodzących w skład mienia przesiedleńczego, nie można odstępować przez 12 miesięcy od dnia wjazdu do Polski. W przeciwnym razie, w momencie ich odstąpienia powstaje obowiązek uiszczenia należności celnych przywozowych za te towary.

Mienie przesiedleńcze możemy przywozić w kilku oddzielnych partiach w ciągu 12 miesięcy od daty ustalenia nowego miejsca zamieszkania.

 

Warto wiedzieć

 

Zwolnienie z cła nie oznacza zwolnienia od podatku od towarów i usług oraz od podatku akcyzowego. Należy bezwzględnie pamiętać o konieczności zakończenia operacji tranzytowej, tj. dostarczeniu samochodu do urzędu celnego, w którym będą dokonywane formalności celne w związku z dopuszczeniem do obrotu towaru ze zwolnieniem od cła.

 

Podstawą prawną odnośnie mienia przesiedleńczego są:

  1. Ustawa kodeks celny z dnia 9 stycznia 1997r.
  2. Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług
  3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego

 

 

Źródło:

www.powroty.gov.pl


Dla pracodawców

Skontaktujemy się z Tobą
telefonicznie w ciągu 24h!

euro-punkt.pl on Facebook